ผลงานสื่อการเรียนการสอน ::E-Learing

#BJ1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บ.จ.)


::วิทยากร (ส่วนกลาง) ห้อง 521

 • สุนทร เรืองภักดี
 • ดาริกา เรืองภักดี
 • พิทยา ปฏิโค
 • ชญาณัฏฐ์ คำรอด
 • สุทธิพร พันธ์ชาติ

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : ท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” แก่งหางแมวพิทยาคาร สะพานเลือกวิทยาคม และมัธยมท่าแคลง

1. อาหารไทย   
2.แบบทดสอบก่อนเรียน       ผลการทอสอบ
3.ข้อมูลผู้เข้าอบรม

#BJ2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บ.จ.)


::วิทยากร (ทับทิม) ห้อง 522

 • อิทธิพล เจริญเมือง
 • ธนเดช ลี้เลิศธนกุล
 • รัตนา กสิวัตร
 • ณรงค์ศักดิ์ วะโร
 • วันรบ บุญนำ
 • จารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ
 • กรรณิการ์ ปัญญาดี

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : ทุ่งขนานวิทยา มะขามสรรเสริญ ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ และคิชฌกูฎวิทยา#BJ3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บ.จ.)::วิทยากร (บุษราคัม) ห้อง 523

 • ภาณุพัฒน์  แผ้วพลสง
 • เกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
 • ศิริพรรณ เจริญแพทย์
 • นิกร ดิษธรรม
 • ปิ่นมณี  หอยสังข์
 • สิทธิชัย อินทุประภา
 • กิตติศักดิ์ เสาะสืบงาม

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เบญจมานุสรณ์ เครือหวายวิทยาคม คลองพลูวิทยา และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
#SIYA4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศ.ส.)


::วิทยากร (มรกต) ห้อง คอม1

 • สุริยัน นุกูลกิจ
 • ศิริพงษ์  โคกมะณี
 • เชาวนิตย์  อินทาภรณ์
 • จักรพงษ์  ศรีใย
 • สหภูสิษฐ์   คำแสน

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : นายายอามพิทยาคม สอยดาววิทยา หนองตาคงพิทยาคาร และมัธยมวัดเขาสุกิม
#SIYA5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศ.ส.)


::วิทยากร (ไพลิน) ห้อง คอม4

 • ธนากร แก่นเกษ
 • วธัญญู  ประทุมชาติ
 • นริศรา วานิชรัตน์
 • พงษ์พิพัฒน์  นิลผาย
 • กนน ทศานนท์
 • ทิพย์สุดา  สรณะ

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : ศรียานุสรณ์ โป่งน้ าร้อนวิทยาคม และบางกะจะ
#SIYA6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศ.ส.)


::วิทยากร (สตาร์บุษ) ห้อง คอม5

 • สุรินทร์ สุรรัตนากร
 • ปวีณ  สุวรรณรัตน์
 • นายสุเมธ  วิชาพล
 • กัญญาภัค  สิทธิบุศย์
 • ศุกร์เกษม ปรุงผล
 • อโนชา  สินธุนาคิน
 • วรายุทธ์  บัวคำโคตร
 • จิรัญญา ถิ่นจำพร

::ผู้เข้าอบรม

 • รายชื่อ Click>>เปิด
 
ผู้เข้ารับการอบรม ครูโรงเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก บ่อวิทยาคาร แหลมสิงห์วิทยาคมฯ ตกพรมวิทยาคาร และราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี